پروژه های راه ایمان


 • نام پروژه : مجتمع آموزشی دخترانه راه ایمان شادگان (مقطع 1 متوسطه)
 • نام منطقه : خوزستان
 • شرح پروژه : فضای آموزشی و فرهنگی
 • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1402

 • نام پروژه : مجتمع آموزشی پسرانه راه ایمان گوریه (مقطع 1 متوسطه)
 • نام منطقه : خوزستان
 • شرح پروژه : فضای آموزشی و فرهنگی
 • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1402

 • نام پروژه : مجتمع آموزشی پسرانه راه ایمان سوسنگرد (مقطع 1 متوسطه)
 • نام منطقه : خوزستان
 • شرح پروژه : فضای آموزشی و فرهنگی
 • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1402

 • نام پروژه : مجتمع آموزشی دخترانه راه ایمان سوسنگرد
 • نام منطقه : خوزستان
 • شرح پروژه : فضای آموزشی و فرهنگی
 • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1401

 • نام پروژه : مجتمع آموزشی پسرانه راه ایمان قشم (مقطع 1 و 2 متوسطه)
 • نام منطقه : هرمزگان
 • شرح پروژه : فضای آموزشی و فرهنگی
 • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1402

 • نام پروژه : مجتمع آموزشی پسرانه یاران مهدی (عج) (مقطع 1 و 2 متوسطه)
 • نام منطقه : هرمزگان
 • شرح پروژه : فضای آموزشی و فرهنگی
 • تاریخ بهره برداری : مردادماه 1395

 • نام پروژه : مجتمع آموزشی دخترانه فاطمی (مقطعه 1 متوسطه)
 • نام منطقه : هرمزگان
 • شرح پروژه : فضای آموزشی و فرهنگی
 • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1401

 • نام پروژه : مجتمع آموزشی رضوی (مقطع 2 متوسطه)
 • نام منطقه : هرمزگان
 • شرح پروژه : 8 کلاس
 • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1392