پروژه های راه ایمان


  • نام پروژه : مجتمع آموزشی رضوی (مقطع 2 متوسطه)
  • نام منطقه : هرمزگان
  • شرح پروژه : 8 کلاس
  • تاریخ بهره برداری : مهرماه 1392