پویشهای های راه ایمان

پویش همچو فرزندم
19%
  • هدف: 110 هزار تومان
  • مبلغ جمع آوری شده: 20760000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اطعام محرومان در عید غدیر خم
105%
  • هدف: 65 میلیون تومان
  • مبلغ جمع آوری شده: 68295000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش قربانی به مناسبت اربعین حسینی
66%
  • هدف: 60 میلیون تومان
  • مبلغ جمع آوری شده: 39343000 تومان
مشارکت در کمپین