پویشهای های راه ایمان

پویش اهدای آبمیوه به بیمارستان های درگیر کرونا
50%
 • هدف: دویست میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 99064500 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اهدای آب آشامیدنی به مناطق محروم خوزستان
53%
 • هدف: 750 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 400010000 تومان
مشارکت در کمپین
پویش آزادسازی هموطنان در جنوب کشور
36%
 • هدف: 500 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 177830000 تومان
مشارکت در کمپین
پویش همچو فرزندم
12%
 • هدف: هر دانش آموز ماهیانه:300 هزار تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 61794000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش اطعام محرومان در عید غدیر خم
107%
 • هدف: 65 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 69351000 تومان
مشارکت در کمپین
این پویش به پایان رسیده است
پویش قربانی به مناسبت اربعین حسینی
66%
 • هدف: 60 میلیون تومان
 • مبلغ جمع آوری شده: 39363000 تومان
مشارکت در کمپین