پروژه های راه ایمان


 • نام پروژه : مدرسه سلیم بن قیس
 • نام منطقه : حمیدیه-خوزستان
 • شرح پروژه : شش کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1397

 • نام پروژه : مدرسه میثم تمار
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1396

 • نام پروژه : مدرسه ابوذر
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1396

 • نام پروژه : مدرسه حضرت اباالفضل علیه السلام
 • نام منطقه : حمیدیه-خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : اسفند ماه 1397

 • نام پروژه : مدرسه زهیر بن قین
 • نام منطقه : سوسنگرد - خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : اسفند ماه 1397

 • نام پروژه : مدرسه حضرت ابوطالب
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1396

 • نام پروژه : مدرسه هانی بن عروه
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • شرح پروژه : دو کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1396

 • نام پروژه : مدرسه مقداد
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1396

 • نام پروژه : مدرسه حضرت علی اصغر علیه السلام
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1396