دسته‌بندی پروژه‌ها: مدارس ابتدایی


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : قلعه جاسم شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1100 مترمربع متراژ پروژه : 290 مترمربع تعداد دانش آموزان : 117 دانش آموز


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : ضحاک عبدالنبی شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1600 مترمربع متراژ پروژه : 290 مترمربع تعداد دانش آموزان : 49 دانش آموز


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : آلبومروح شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1000 مترمربع متراژ پروژه : 290 مترمربع تعداد دانش آموزان : 61 دانش آموز  


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : بنده سلیط شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1311 مترمربع متراژ پروژه : 250 مترمربع تعداد دانش آموزان : 87 دانش آموز


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : ابوطیور1 شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1300 مترمربع متراژ پروژه : 290 مترمربع تعداد دانش آموزان : 128 دانش آموز


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : سید عنایت شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1200 مترمربع متراژ پروژه : 290 مترمربع تعداد دانش آموزان : 97 دانش آموز


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : سید عنایت شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1200 مترمربع متراژ پروژه : 290 مترمربع تعداد دانش آموزان : 97 دانش آموز  


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : چمترخان سفلی شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی مساحت زمین : 1200 مترمربع متراژ پروژه : 290 مترمربع تعداد دانش آموزان : 46 دانش آموز