پروژه های راه ایمان


 • نام پروژه : مدرسه ابوحمزه ثمالی
 • نام منطقه : شادگان-خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1398

 • نام پروژه : مدرسه هشام بن حکم
 • نام منطقه : شادگان-خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : اسفند ماه 1398

 • نام پروژه : مدرسه حضرت علی اکبر
 • نام منطقه : خرمشهر-خوزستان
 • شرح پروژه : شش کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : اسفند ماه 1398

 • نام پروژه : مدرسه ابابصیر
 • نام منطقه : شادگان-خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : اسفند ماه 1398

 • نام پروژه : مدرسه جابر بن حیان
 • نام منطقه : شادگان-خوزستان
 • شرح پروژه : شش کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : اسفند ماه 1398

 • نام پروژه : مدرسه محمدبن بشیر حضرمی
 • نام منطقه : شادگان-خوزستان
 • شرح پروژه : -
 • تاریخ افتتاح : 1398

 • نام پروژه : مدرسه ابوایوب انصاری
 • نام منطقه : گمبوعه - خوزستان
 • شرح پروژه : سه کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : اردیبهشت ماه 1397

 • نام پروژه : مدرسه حضرت سیدالشهدا علیه السلام
 • نام منطقه : گمبوعه - خوزستان
 • شرح پروژه : شش کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1397

 • نام پروژه : مدرسه مالک اشتر
 • نام منطقه : حمیدیه-خوزستان
 • شرح پروژه : شش کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1397

 • نام پروژه : مدرسه سلمان
 • نام منطقه : حمیدیه-خوزستان
 • شرح پروژه : دو کلاسه + کلاس پیش دبستانی
 • تاریخ افتتاح : مهر ماه 1396