پویش اهدای آب آشامیدنی به مناطق محروم خوزستان

هدف کمپین

750 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

400210000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

53.361333333333 درصد