پویش اهدای آب آشامیدنی به مناطق محروم خوزستان

هدف کمپین

750 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

400000000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

53.333333333333 درصد