پویش اهدای آب آشامیدنی به مناطق محروم خوزستان

هدف کمپین

750 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

400010000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

53.334666666667 درصد