پویش آزادسازی هموطنان در جنوب کشور

هدف کمپین

500 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

180680000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

36.136 درصد