پویش آزادسازی هموطنان در جنوب کشور

هدف کمپین

500 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

177530000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

35.506 درصد