پویش آزادسازی هموطنان در جنوب کشور

هدف کمپین

500 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

147000000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

29.4 درصد