پویش آزادسازی هموطنان در جنوب کشور

هدف کمپین

500 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

174100000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

34.82 درصد