گزارش تصویری آماده سازی مدارس و حضور دانش آموزان

سال تحصیلی 1399-1400 با شرایط خاص کرونایی در کشور آغاز گشت. مؤسسه راه ایمان نیز به منظور حفظ جان دانش آموزان و کادر آموزشی مدارس خود تدابیری ویژه ای انجام داده است. در ادامه گزارش تصویری این فعالیت ها مشاهده می‌شود.