کمک رسانی به سیل زدگان محروم …

سیل، خانمان بسیاری از هموطنان محروم ما را در جنوب استان کرمان و بخش هایی از بلوچستان را نابود کرد.

موسسه خیریه راه ایمان مانند همیشه به یاری این محرومان که به گفته سیل زدگان کمتر کسی به یاری آنان برخاسته است، شتافته است…

شماره کارت :۶۰۳۰-۶۷۹۰-۲۹۱۰-۵۰۲۲

شماره حساب :۸-۱۳۸۴۳۷-۸۰۰۰-۰۳۵۲

شماره شبا :ir۱۰۰۵۷۰۰۳۵۲۸۰۰۰۰۱۳۸۴۳۷۱۰۸

به نام اختیاری