مدرسه سلمان

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا :حویش

شرح پروژه : دفتر مدیر،سرویس های بهداشتی

مساحت زمین : 1085 مترمربع

متراژ پروژه : 170 مترمربع

تعداد دانش آموزان : 31 دانش آموز