مدرسه ابابصیر

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا : خروسی شمالی

شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،سرویس های بهداشتی

مساحت زمین : 1300 مترمربع

متراژ پروژه : 198 مترمربع

تعداد دانش آموزان : 125 دانش آموز