پروژه های راه ایمان


  • نام پروژه : مجتمع مسکونی راه ایمان
  • نام منطقه : هرمزگان
  • تاریخ بهره برداری : اردیبهشت ماه 1396

  • نام پروژه : مجتمع مسکونی معلمان
  • نام منطقه : هرمزگان
  • تاریخ افتتاح : تیرماه 1395