پروژه های راه ایمان


 • نام پروژه : مسجد حضرت خدیجه کبری علیهاسلام
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • تاریخ افتتاح : اردیبهشت ماه 1397

 • نام پروژه : مسجد حضرت امام جواد علیه السلام
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • تاریخ افتتاح : اردیبهشت ماه 1397

 • نام پروژه : مسجد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • تاریخ افتتاح : اردیبهشت ماه 1397

 • نام پروژه : مسجد حضرت امام علی علیه السلام
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • تاریخ افتتاح : اردیبهشت ماه 1397

 • نام پروژه : مسجد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
 • نام منطقه : شعیبیه - خوزستان
 • تاریخ افتتاح : اردیبهشت ماه 1397