دسته‌بندی پروژه‌ها: مساجد


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : فارسیه 2 شرح پروژه : شبستان،سرویس بهداشتی مساحت زمین : 1200 مترمربع متراژ پروژه 215 مترمربع


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : سنگر چینیبه شرح پروژه : خانه عالم،شبستان،سرویس بهداشتی مساحت زمین : 900 مترمربع متراژ پروژه 300 مترمربع


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : یحموره 2 شرح پروژه : شبستان،سرویس بهداشتی مساحت زمین : 1000 مترمربع متراژ پروژه : 215 مترمربع  


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : چویس 1 شرح پروژه : شبستان،سرویس بهداشتی مساحت زمین : 1200 مترمربع متراژ پروژه 215 مترمربع


سایر مشخصات پروژه : نام شهر / روستا : ابوطیور3 شرح پروژه : خانه عالم، شبستان،سرویس بهداشتی مساحت زمین : 1300 مترمربع متراژ پروژه : 300 مترمربع