پویش مشارکت در برپایی موکب اربعین

هدف کمپین

یک میلیارد تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

714666000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

71.4666 درصد