پویش قربانی و توزیع مرغ به خانواده های ایتام نیازمند

هدف کمپین

دویست میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

253125900 تومان

میزان پیشرفت کمپین

126.56295 درصد