پویش اهدای آبمیوه به بیمارستان های درگیر کرونا

هدف کمپین

دویست میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

99064500 تومان

میزان پیشرفت کمپین

49.53225 درصد