پویش اطعام محرومان در عید غدیر خم

هدف کمپین

65 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

69351000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

106.69384615385 درصد