پویش اطعام محرومان در عید غدیر خم

هدف کمپین

65 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

68295000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

105.06923076923 درصد