پویش اطعام خانواده های ایتام در ماه مبارک رمضان

هدف کمپین

صد و پنجاه میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

109937000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

73.291333333333 درصد