پویش اطعام خانواده های ایتام در ماه مبارک رمضان

هدف کمپین

صد و پنجاه میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

110667000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

73.778 درصد