پویش اطعام محرومان در عید غدیر خم

هدف کمپین

صد و پنجاه میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

302779000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

201.85266666667 درصد