خانه نیاز اساسی محرومان

یکی از نیازهای حداقلی هر انسان وجود سرپناهی است تا خود و خانواده اش در آن احساس امنیت و آرامش کنند ولی متأسفانه در مناطق محروم جنوبی ایران، بسیاری از خانواده ها از این حداقل نیز بی‌بهره‌اند. بعضی در چادر و بعضی دیگر در “کپر” زندگی می‌کنند و به فراخور سرما و گرما از جایی به جای دیگر می‌کوچند و در هیچ‌جا با روی خوش پذیرفته نمی‌شوند.

همین کوچ و جابه‌جایی باعث می‌شود تا هیچ کدام از فرزندانشان به تحصیل نپردازند و حتی از نعمت سواد بی‌بهره باشند. ضمن آن که گاه با نداشتن یک خانه‌ی امن و مستقل آنان را در معرض خطرات اخلاقی و نیز سوء استفاده دیگران نیز قرار می‌دهد.

بر پایه‌ی این ضرورت، مؤسسه یکی از اقدامات اساسی خود را خانه‌سازی قرار داده‌است. ساخت خانه و مسکن چه به صورت جداگانه و چه به صورت احداث مجتمع‌های مسکونی از جمله فعالیت های مؤسسه بوده که تاکنون 173 واحد مسکونی در قالب چهار مجتمع ساخته شده و در اختیار خانواده های محروم قرار گرفته است.