گزارش تصویری ساخت مدرسه در استان خوزستان

مراحل پایانی ساخت مدرسه در روستای رمیله آبادان پیش از آغاز سال تحصیلی :