پروژه های در حال ساخت مؤسسه راه ایمان

مؤسسه راه ایمان در راستای اهداف آموزشی خود مدارسی در روستاهای محروم جنوب کشور ساخته است. در این نوشته مراحل ساخت دو مدرسه معرفی می‌شود :

روستای مرعی در شهرستان سوسنگرد :

مدرسه روستای صگورصالح در شهرستان سوسنگرد :