مراحل راه اندازی کتابخانه های روستایی در مدارس مؤسسه راه ایمان

کتابخانه هایی که توسط جوانان راه ایمان از خانه های حامیان مؤسسه جمع آوری شده بود، اینک کتابخانه های مدارس روستای جنوب کشور را رونق می بخشد.