فعالیت های مؤسسه راه ایمان

در بسیاری از نقاط مرزی جنوب کشور شیعیان در اقلیت هستند.با ایــن همـه رشد جمعیتی شیعیــان به علت فقــر اقتصــادی هــر روز کمتــر می شود و در مقــابل، دیگـران با دریافت مشوق های گـوناگـون از آن سوی مرزها با درصد رشدی بیش از 5 برابر آینده دیگری را برای این مناطق ترسیم می کنند. به اهل سنت از آن سوی مرزها به فراوانی و شدت کمک می شود و روز به روز زندگی شــان از رفــاه بیشتری بــرخوردار می شـود. درحالی که شیعیان فقیر از دریافت چنین کمک هایی بی بهره اند تا جایی که عدم رسیدگی و توجه به شیعیــان در مواردی هــرچند اندک به ترک آیین و گرویدن به آیین دیگـر منجرشده است. امکانات، مراکز وساختمانهای مـربوط به شیعیــان در مقایسه با دیگران بسیار اندک است و شیعیــان گاه از وجود یک مسجد و مرکزی برای تجمع بی بهره اند. عدم رسیدگی به شیعیــان زمینه ی مهاجرت ایشان از مناطق مرزی را فراهم می آورد.در حالی که در طول قرن ها، همواره شیعیان، مرزبـانـان غیرتمند این دیار بوده اند و مهاجرت آنان خطرات بیشتری را متوجه مرزهای کشور می کند.

از این رو، مؤسسه راه ایمان فعالیت های خود در این مناطق را به سه بخش اصلی عمرانی و رفاهی و فرهنگی تقسیم کرده است.