فعالیت مراکز فرهنگی راه ایمان در خوزستان

تصاویری از فعالیت های گوناگون مراکز فرهنگی موسسه راه ایمان ویژه نوجوانان و جوانان در مناطق مختلف استان خوزستان