برگزاری همایش سالیانه مؤسسه راه ایمان

مؤسسه خیریه راه ایمان بنابر سنت چندساله خویش در برگزاری همایش سالیانه خیرین، امسال نیز بارعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و با تعداد بسیار کم از خیرین دعوت به عمل آورده است.

در این همایش گزارش فعالیت های اخیر مؤسسه به خیرین داده شده و برنامه های حمایتی و پروژه های مؤسسه در آینده نیز شرح داده شد .