برگزاری دومین همایش سالانه در شهر اصفهان

دومین همایش سالانه موسسه راه ایمان در شهر اصفهان با حضور جمع کثیری از نیکوکاران و خیرین اصفهانی تشکیل گردید.