بررسی توانایی کادر آموزشی مدارس مؤسسه راه ایمان

با نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، بررسی مجدد توانایی های کلیه مربیان، معلمان و روحانیان مدارس مؤسسه راه ایمان توسط داوران به سرعت پیش می‌رود تا از میان آن ها بهترین ها انتخاب شوند و به تعلیم و تربیت بپردازند.