اهمیت رسیدگی به نقاط مرزی

موسسه راه ایمــان هدف اصلــی فعّالیت خـود را در نقاط مرزی و محروم جنــوب کشــور متمرکز ساخته است. زیرا این نقاط بیشتر مـورد طمــع دشمنان این آب وخاک می باشد.

آنــان که حاکمیّت پیــروان اهل بیت (ع) را بـرای این آب و خاک تحمل نمی کنند، به روش هــای مختلف در پی آنند تا از بستر فقر و محرومیت مردم نقاط مرزی سوء استفاده کرده وتمــامیت ارضی این دیـار مقدس را خدشه دار ســازند و با اقدامــات گـوناگون، اندیشه تجزیه طلبی را ترویج نمایند. خبــرهای مربوط به گروهک هــای تروریستی در نقــاط مــرزی بلـوچستان و فعالیت هـای جدایی طلبانه وترورهای کور در خوزستان و … شاهدی براین ادعاست.

دشمنـان ایران، به مدد درهــم و دینـارهای نفتی و بــا بهــره گیــری از اندیشه هــای تکفیری با تجربه های قبلـی خویش در راه اندازی وحمایت از گـروهک های خونخوار تروریستی نظیـر داعش و القاعده، خــواب های خطــرناکی برای سرزمین ما دیده اند که با افـزایش تلاش های فرهنگی،آموزشی و اعتقادی و نیز فعالیت های خیرخــواهانه در منــاطق مرزی می توان، از به واقعیت پیــوستن آن ها پیشگیری کرد.