مدرسه جابر بن حیان

سایر مشخصات پروژه :

نام شهر / روستا : جفال عویه

شرح پروژه : دفتر مدیر،آبدارخانه،کتابخانه،نمازخانه، آزمایشگاه،سرویس های بهداشتی

مساحت زمین : 1860 مترمربع

متراژ پروژه : 438 مترمربع

تعداد دانش آموزان : 161 دانش آموز