پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

110 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

18760000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

17.054545454545 درصد