پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

هر دانش آموز ماهیانه:300 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

53834000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

10.7668 درصد