پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

هر دانش آموز ماهیانه:300 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

66824000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

13.3648 درصد