پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

هر دانش آموز ماهیانه:300 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

61794000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

12.3588 درصد