پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

هر دانش آموز ماهیانه:300 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

71309000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

14.2618 درصد