پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

110 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

16970500 تومان

میزان پیشرفت کمپین

15.427727272727 درصد