پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

110 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

18650000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

16.954545454545 درصد