پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

هر دانش آموز ماهیانه:300 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

46920000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

9.384 درصد