پویش همچو فرزندم

هدف کمپین

110 هزار تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

20760000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

18.872727272727 درصد