پویش قربانی به مناسبت اربعین حسینی

هدف کمپین

60 میلیون تومان

میزان مبالغ جمع آوری شده

39343000 تومان

میزان پیشرفت کمپین

65.571666666667 درصد