پویش همچو فرزندم

در منــاطق محـروم، یکی از اساسی ترین جلوه های فقر و محرومیت، کمبود یا نبود فضاهای آموزشی مناسب است.
چه بسیـار فرزندان این آب و خاک که می توانند به انسان هایی کارآمد ومدیرانی توانـا و غیور تبدیل شوند و در آینده در همان مناطق محروم مسئولیت هــای مهــم را برعهده گیرند ولی به خاطــر کمبــود امکانات آمــوزشی مناسب ونبود محیط هـای پرورشی برتر، از مسیر پیشرفت، باز می مانند.
با پشتــوانه چنین تفکری و با ارائه ی برنــامه های پرورشی و آموزشی ویژه تلاش کرده ایم تا مدارسی مجهـز و پیشرفته با مربیّانی کار آزموده و شایسته، در شهــرهای جنوبی تاسیس و تـوسط موسسه اداره شود.

در پویش “همچو فرزندم” برآنیم تا همچو فرزندانمان به فکر تحصیل کودکان ایران در مناطق محروم باشیم و نگذاریم فقر و تبعیض کام آنان را تلخ نماید.

در  صورتی که تمایل دارید حامی دانش آموزان محروم در جنوب کشور شوید، از درگاه پرداخت آنلاین اقدام کنید یا با مؤسسه به شماره تلفن 22921155-021 تماس بگیرید.