درباره ما

مؤسسه خیریه راه ایمان جمعی است مردمی، دغدغه مند محرومان مناطق دورافتاده مرزی.

مؤسسه خیریه راه ایمان تشکّلی است ملّی، نگران آینده این آب و خاک، نگران فقر فرهنگی و اقتصادی هم وطنان.

مؤسسه خیریه راه ایمان جمعیّتی است خیر اندیش، با صدها زن و مرد نیکوکار که رنج و مشقّت همنوعان خویش را بر نمی تابند.

مؤسسه خیریه راه ایمان مجموعه ای است غیر دولتی، که به پیروی از پیشوای پرهیزگاران امام علی (ع) و با حمایت مرجعیّت دردآشنا و آگاه، به یاری نیازمندان می شتابد.

شماره ثبت: 40299