مؤسسه راه ایمان در راستای حمایت از معلمان شاغل در مدارس تحت پوشش خود، آذرماه امسال به 9 نفر از بانوان معلم در استان خوزستان کمک جهیزیه اهدا کرد.
این افراد در مدارس مؤسسه راه ایمان در شهرستان های حمیدیه و سوسنگرد فعالیت می کنند.

اولین سری کمک جهیزیه های اهدایی، مردادماه امسال به 6 نفر از معلمان شهرهای خرمشهر و شعیبیه تقدیم شده بود.