بازدید از منازل ایتام در مناطق محروم ایران و نیازسنجی این مناطق، از اقدامات مستمر «مؤسسه راه ایمان» طی سالها بوده است.

در همین راستا، گروهی از بانوان موسسه راه ایمان به منطقه بندر جاسک در استان هرمزگان سفر کرده و ضمن بازدید خانه به خانه از حدود 170 خانواده ایتام آن منطقه، به بررسی نیازمندی های آنان می پردازند.

در این سفر چهار روزه که از روز سه شنبه 30 مهرماه آغاز و تا جمعه 3 آبان ماه ادامه می یابد، هدایایی نیز تقدیم کودکان این خانواده ها می شود.